FUN88 โบนัส 300

การโอนเงิน


  1. สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน
  2. คลิกที่เมนู ธนาคาร ทางมุมบนขวาของเว็บไซต์
  3. เลือกเมนูย่อย โอนเงิน

หลังจากเลือกเมนูย่อย โอนเงิน แล้ว สมาชิกจะพบหน้าต่าง โอนเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี และโอนเงินระหว่างบัญชีได้ที่หน้าต่างนี้

ขั้นตอนการโอนเงินระหว่างบัญชี


การโอนเงิน


  1. สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน
  2. แตะที่ไอคอนรูป ฟันเฟือง ที่มุมบนขวา
  3. แตะที่เมนู โอนเงิน

หลังจากเลือกรายการ โอนเงิน แล้ว สมาชิกจะพบหน้าต่าง โอนเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี และโอนเงินระหว่างบัญชีได้ที่หน้าต่างนี้

ขั้นตอนการโอนเงินระหว่างบัญชี