FUN88 โบนัส 300

การถอนเงิน


  1. สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน
  2. คลิกที่เมนู ธนาคาร ทางมุมบนขวาของเว็บไซต์
  3. เลือกเมนูย่อย ถอนเงิน

หลังจากเลือกเมนูย่อย ถอนเงิน แล้ว สมาชิกจะพบหน้าต่าง ถอนเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี และทำการถอนเงินได้ที่หน้าต่างนี้

หมายเหตุ

  • สมาชิกสามารถทำรายการถอนเงิน ขั้นต่ำ 500 บาทต่อรายการ และการถอนต้องเป็นบัญชีธนาคารชื่อสมาชิกเท่านั้น
  • หากสมาชิกทำรายการถอนเงินครั้งแรก สมาชิกจะต้องทำรายการยืนยันการถอนเงินครั้งแรกกับทางห้องช่วยเหลือสด โดยทำรายการแจ้งรายละเอียดการทำรายการถอนของท่าน หรือสมาชิกสามารถทำรายการยืนยันได้ทางอีเมลของท่านที่ทำรายการลงทะเบียนไว้กับทาง Fun88

ขั้นตอนการถอนเงิน


การถอนเงิน


  1. สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน
  2. แตะที่ไอคอนรูป ฟันเฟือง ที่มุมบนขวา
  3. แตะที่เมนู ถอนเงิน

หลังจากเลือกรายการ ถอนเงิน แล้ว สมาชิกจะพบหน้าต่าง ถอนเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถทำการถอนเงินได้ที่หน้าต่างนี้

หมายเหตุ

  • สมาชิกสามารถทำรายการถอนเงิน ขั้นต่ำ 500 บาทต่อรายการ และการถอนต้องเป็นบัญชีธนาคารชื่อสมาชิกเท่านั้น
  • หากสมาชิกทำรายการถอนเงินครั้งแรก สมาชิกจะต้องทำรายการยืนยันการถอนเงินครั้งแรกกับทางห้องช่วยเหลือสด โดยทำรายการแจ้งรายละเอียดการทำรายการถอนของท่าน หรือสมาชิกสามารถทำรายการยืนยันได้ทางอีเมลของท่านที่ทำรายการลงทะเบียนไว้กับทาง Fun88

ขั้นตอนการถอนเงิน